Dorobek naukowy

Autor lub współautor ponad 500 publikacji (ponad 270 oryginalnych prac twórczych, 35 podręczników i skryptów), ponad 100 ekspertyz, biznesplanów, scenariuszy TV, itp. Promotor w 26 zakończonych przewodach doktorskich, ponad 500 prac dyplomowych, recenzent około 100 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, wniosków o tytuł profesora, na stanowisko profesora, promotor 2 i recenzent 2 doktorów honoris causa.

Kariera naukowa

Zatrudniony w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW od 1977r. do chwili obecnej, na kolejnych stanowiskach od asystenta stażysty (1977) do profesora zwyczajnego (2000). Uzyskał tytuł doktora w 1983, dr hab. w 1991, profesora nauk ekonomicznych w 1997.

Odbył staże naukowe w USA i Szkocji (Aberdeen) oraz kurs ekonomiki rolnictwa na Uniwersytecie w Pensylwanii. W latach 1992–1994 prowadził wykłady w Wyższej Wileńskiej Szkole Rolniczej (Litwa).

Pozostałe tytuły naukowe

  • Doktor honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Profesor honorowy Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Agrarnego w Dublanach
  • Profesor honorowy Narodowego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych w Kijowie

bk_dhc

Najważniejsze zainteresowania naukowe

Wpływ powiększania obszaru na organizację i ekonomikę gospodarstw, wpływ prowadzenia rachunkowości rolnej na wyniki i efektywność przedsiębiorstw, organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego, rachunek ekonomiczny w produkcji rolniczej, racjonalizacja produkcji pasz na glebach lekkich, zarządzanie zmianami, przystosowania przedsiębiorstw agrobiznesu do warunków gospodarowania, agrologistyka jako szansa rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu.

Współpraca międzynarodowa

Współpracował z uczelniami z takich państw, jak Litwa, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry, Wielka Brytania, RFN, USA, Holandia, Portugalia. Brał udział z referatem w kilkudziesięciu konferencjach zagranicznych, jako zaproszony profesor lub speaker. Uczestniczył w wielu kongresach ekonomicznych stowarzyszeń europejskich i światowych. Kierował 3 tematami finansowanymi przez UE i FAO oraz 8 innymi grantami.

Odznaczenia

Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, nagroda MEN, odznaki Uniwersytetów: Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetów Rolniczych w Krakowie, Kijowie, Lwowie, Żytomierzu, Pradze i Nitrze.

Wykaz publikacji